Dijous, 17 De Gener De 2019
Av. del Port de la Bonaigua, 9, Alt └neu - 25587
Telèfon: 973626038 Fax: 973626341

Novetats

08/03
2018

Aprovats inicialment el padrons de subministrament d'aigua potable i del cÓnon de sanejament corresponents a l'any 2017áAprovats inicialment el padrons segŘents:

- Padrˇ fiscal corresponent a la taxa pel subministrament de l'aigua potable de l'exercici 2017

- Padrˇ del cÓnon de sanejament corresponent a l'any 2017

S'exposen al p˙blic durant un mes, des de l'endemÓ de la seva publicaciˇ en el ButlletÝ Oficial de la ProvÝncia, estan a disposiciˇ dels interessats a la secretaria de l'Ajuntament en hores d'oficina.

D'acord amb l'establert a l'article 14.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marš, pel qual s'aprova el Text refˇs de la Llei de les Hisendes Locals, contra l'acte d'aprovaciˇ dels padrons fiscals i de les seves liquidacions es podrÓ interposar recurs de reposiciˇ, previ al contenciˇs administratiu, davant el mateix ˛rgan que l'ha dictat, durant el perÝode d'un mes a comptar des de l'endemÓ de la finalitzaciˇ del termini d'exposiciˇ al p˙blic dels padrons fiscals. L'esmentat recurs s'entendrÓ desestimat si transcorre un mes des de la seva interposiciˇ sense que es notifiqui la seva resoluciˇ.

Contra la desestimaciˇ del recurs de reposiciˇ es podrÓ interposar recurs contenciˇs administratiu davant el Jutjat Contenciˇs Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemÓ de la notificaciˇ de lacord resolutori del recurs de reposiciˇ, i si no es notifiquÚs cap acord resolutori, en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemÓ del dia en quŔ s'hagi d'entendre desestimat.


Informació addicionalMapa Web